Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

De begroting die voor u ligt, is de tweede in coronatijd. De afgelopen 1,5 jaar zijn voor iedereen intensief en bijzonder geweest. En ook al maakten we dezelfde storm door, de bootjes en golven waren voor ieder anders. Gezondheid is een groot goed. Veerkracht in de samenleving ook. Beetje bij beetje leerden we omgaan met coronagolven, lockdowns en zorgen over de mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er werd een nationale vaccinatiecampagne opgezet en (ondanks) de coronatijd bracht dit jaar creatieve en economische groei die we vorig jaar nog nauwelijks durfden te voorzien. In coronatijd hebben jong en oud last (gehad) van eenzaamheid, van alleen zijn of het gemis van ontmoetingen. En wat kijken velen daar weer naar uit, naar evenementen met publiek, onderwijs in de praktijk, congressen, massaal samen zingen en vieren en een volwaardige samenleving. Desondanks heeft corona ook voor verbondenheid en veerkracht gezorgd, zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en hebben twee edities van de Bossche Zomer onze stad op de kaart gezet. Dit kwam door initiatieven vanuit de stad, want ’s-Hertogenbosch maken we samen, door gezamenlijk de mouwen op te stropen en niet alleen te consumeren.

Ook al is er steeds meer mogelijk, het blijft lastig vooruit te kijken. Daarvoor blijft de onzekerheid, waar we vorig jaar de inleiding op deze plek mee begonnen, nog steeds groot. Het is niet alleen corona die voor onzekere tijden zorgt. De omvang en snelheid van de klimaatverandering wordt groter, zoals de overstromingen en bosbranden deze zomer lieten zien. Globalisering, digitalisering en de energietransitie werken niet alleen door in de arbeidsmarkt, maar ook in de diversiteit van de samenleving en de woningmarkt. Hoe voorkomen we dat groeiende verschillen in onze samenleving tegenstellingen worden? ’s-Hertogenbosch is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw een rijke stad en velen gaat het hier goed. Maar ook hier is het vinden van een betaalbare woning voor steeds meer mensen een groot probleem. En ook in onze regio zijn de tekorten in vitale sectoren als de zorg, het onderwijs, de politie, bouw en techniek hoog. Verbondenheid is gebaat bij een veilige, gezonde, toegankelijke en inclusieve samenleving. Mensen die genieten van alles wat ’s-Hertogenbosch biedt én die ook bijdragen aan en zorgen voor ‘s-Hertogenbosch. Die omkijken naar elkaar én elkaar in hun waarde laten. En het lijkt juist in tijden van onzekerheid dat ook in ons land steeds meer mensen twijfelen aan informatie en de overheid en instituties minder vertrouwen. Wij als gemeente vervullen daarom een belangrijke rol, middenin en voor de samenleving. Met onze dienstverlening die we zorgvuldig, integer en professioneel uitvoeren, onze lokale democratie die we permanent verbeteren met nieuwe instrumenten en het blijven geven van duidelijke en begrijpelijke informatie. En natuurlijk, met aandacht voor onze inwoners en de menselijke maat in regels en systemen.

De coronacrisis heeft ’s-Hertogenbosch zeker niet stil doen staan. Het heeft soms zelfs extra urgentie gegeven om dingen aan te pakken, anders te doen of te verbeteren. Daarmee investeren we ook gelijk voor de toekomst. Want ‘als het niet kan zoals het moet…’ pakt soms bijzonder creatief en goed uit. En daar bouwen we als gemeente graag op voort. Zo hebben we andere werkwijzen toegepast, zoals bij handhaving en verrijken de groeiende mogelijkheden van online en data steeds meer beleidsprogramma’s, participatie en brengt een Time Machine ons erfgoed nu digitaal tot leven. En na de succesvolle Bossche Zomer van vorig jaar, genoten ook deze zomer heel veel mensen voluit in ’s-Hertogenbosch van alle creativiteit en verrassingen die onze inwoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties lieten zien. Ook geven de vaccinaties steeds meer ruimte voor samen zijn en ontmoeten. Zo konden nieuwe studenten aan de Bossche onderwijsinstellingen dit jaar weer in het écht kennismaken en genieten van de gezelligheid samen tijdens de introductie. Het zijn voorbeelden van de veerkracht in onze stad van ontmoeting en cultuurstad van het zuiden.

We presenteren u een sluitende begroting voor 2022. Ons doel blijft om de financiën (meerjarig) op orde te houden. Zoals we in de Voorjaarsnota al schetsten, was de financiële situatie van veel gemeenten in Nederland zorgelijk en voor de komende jaren onzeker. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk de gemeenten tegemoet komt met een stelpost jeugdzorg en extra rijksbijdragen in 2022. Dit is goed nieuws. Maar de tijd nadert ook voor onze gemeente dat we bij maatschappelijke opgaven voor lastige keuzes en afwegingen komen te staan. Gemeenten hebben niet veel eigen inkomstenbronnen en financiële knoppen om aan te draaien, terwijl de opgaves groot zijn. Daarom hopen we ook dat de formatie van een nieuw kabinet niet lang meer duurt. Er wachten grote maatschappelijke vraagstukken op spoedige richting, financiële keuzes en urgentie. Want of het nu gaat om klimaat, coronaherstel, de woningmarkt, veiligheid, de hervorming van het belastingstelsel of het sociaal domein; voor alles geldt dat het rijk een belangrijke partner is voor gemeenten en andersom. En daar zijn sterke gemeenten voor nodig. Zowel in coronatijd, als bij het maken van beleid dat de toekomst raakt van onze kinderen en kleinkinderen of mensen verder weg in de wereld. Samen met het rijk moeten we ervoor zorgen dat onze oplossingen brede welvaart bevorderen. En dan gaat het om de optelsom van economische, ecologische én sociaal-maatschappelijke effecten. In onze gemeente, regio, Nederland, Europa en voor de wereld.

Dichterbij huis bouwen we flink door aan ’s-Hertogenbosch. Letterlijk en figuurlijk. Sommige dingen zijn nu al merk- of zichtbaar, andere zaadjes groeien nog onder de grond of staan in de steigers. Want openbare ruimte vraagt continue aandacht, onderhoud en verbetering en daarbij kiezen we voor kwaliteit. Natuurlijk springen het theater, het Zuid-Willemspark en de Binnenstadsring dan direct in het oog. Maar ook de versnelde vervanging van de bomen op de Parade en het nieuwe WeenerXL zijn daar voorbeelden van. Met de schaarse ruimte is het van belang om slim te kiezen en opgaven samen te pakken. Want door met een brede blik naar oplossingen te kijken, werken we op meerdere terreinen aan waarde voor de toekomst. En met de plannen voor de Bossche Stadsdelta, het station met nieuwe fietsparkeervoorzieningen, Huis73, een autoluwe en brede binnenstad en de Spoorzone met innovatiedistrict, krijgt ’s-Hertogenbosch de komende jaren een upgrade die past bij de groei die we doormaken en die nodig is voor de toekomst.
Verstedelijking biedt ‘s-Hertogenbosch kansen als we er kwaliteitsimpulsen aan koppelen voor gezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid. Juist dan creëren we kwaliteit. En vinden we oplossingen en ruimte voor woningen, ondernemers, meer groen, digitale toepassingen, talentontwikkeling, cultuur, recreatie en ontmoeting.

De ligging en populariteit van ’s-Hertogenbosch als plek om te wonen, te leren, te bezoeken, te werken en te ontmoeten geeft ons top posities in de lijstjes. ’s-Hertogenbosch trekt nieuwe inwoners en ondernemers met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, vlakbij de Randstad en in het hart van het sterke Brabantse stedelijke netwerk. Als datastad zijn wij niet bang om kansen te grijpen de data-economie ons biedt en die toe te passen voor maatschappelijke opgaven. Ook investeren we breed in de ontwikkeling van talenten die nodig zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij neemt de positie van het mbo een belangrijke plaats in.
Praktisch geschoolden zijn onontbeerlijk voor de zorg, horeca, energietransitie en de bouw van woningen.
En met die woningen bouwen we verder aan een duurzame stad met leefbare wijken. Want we willen onze inwoners niet alleen een dak boven het hoofd bieden, maar een echt thuis.

Mensen maken ‘s-Hertogenbosch. Inwoners die trots zijn op de Bossche waarden en die als vrijwilligers en mantelzorgers actief deelnemen in onze samenleving. Zorgen voor elkaar zit in onze geschiedenis. En ook in de huidige tijd proberen we onze zorg- en hulpverlening goed, toegankelijk en eenvoudig te houden. We zetten ons samen met maatschappelijke partners in voor de aanpak van eenzaamheid, voor jong en oud. Net als voor positieve gezondheid, gelijke kansen en de aanpak van schulden en armoede. Bij dit alles geven we extra aandacht aan kinderen, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien en de ruimte hebben hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Want als gemeente vinden wij een samenleving waar we goed naar elkaar luisteren en iedereen bijdraagt, heel belangrijk voor de toekomst van een prettig en mooi ‘s-Hertogenbosch. Niemand kan het alleen en dat geldt ook voor de gemeente. De raad is op zoek naar nieuwe vormen van participatie, waar we graag aan meedoen. Wij willen inwoners, betrokkenen en partners betrekken en naar hen luisteren. Of met hen meedenken als zij initiatieven ontplooien, hun inbreng en ervaringen gebruiken bij beleid of door hun ideeën geïnspireerd worden tijdens gesprekken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch.

We leven in een tijd van grote veranderingen en uitdagende opgaven. De coronatijd heeft ons allemaal flink uitgedaagd maar ook laten zien dat we in ’s-Hertogenbosch veerkrachtig zijn. De ervaringen en onzekerheden van de afgelopen jaren geven ons ook inspiratie voor de toekomst. We willen dat onze kinderen en kleinkinderen op kunnen groeien en leven in een gezond en veilig ’s-Hertogenbosch, met droge voeten en waar het fijn wonen en vertoeven is. Ons werk, dat wij als gemeente doen voor ’s-Hertogenbosch, is dan ook nooit af. De pandemie en de klimaatverandering laten zien dat acties én keuzes van nu bijdragen aan de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke effecten van later. Daarom willen we verder kijken bij de vraagstukken van het hier en nu, en kijken naar oplossingen die waarde toevoegen voor de toekomst van ‘s-Hertogenbosch. Zodat op deze stappen weer voortgebouwd kan worden. In dit laatste jaar van deze bestuursperiode, zetten wij ons hier dan ook graag samen met uw raad voor in.

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 09:34:07 met de export van 09/23/2021 13:29:59