Financiële begroting

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is daarbij vastgesteld de Regeling van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen. Deze commissie houdt zich bezig met o.a. het beheer van het vermogen van de afdeling Orthen, het beheer van de Forttoren en het onderhouden van contacten met de gemeente. De belangrijkste inkomstenbron van de afdeling Orthen zijn de huuropbrengsten. De uitgaven bestaan voornamelijk uit het verlenen van subsidies aan verenigingen, die sportief, cultureel of maatschappelijk binnen Orthen actief zijn.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de begroting 2022 van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

EXPLOITATIE (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

Kosten secretaris commissie

0

0

Huren

17

17

Verkiezingen

0

0

Overige goederen en diensten

7

7

Subsidies

3

3

Onvoorziene uitgaven

1

1

Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis

0

0

Totaal lasten

28

28

Baten

Beschikking algemene reserve

5

5

Rente beleggingen

2

2

Huren/pachten

21

21

Totaal baten

28

28

EIGEN VERMOGEN (bedragen x € 1)

01-01-2022

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2022

Kapitaalreserve

247.540

247.540

Saldi-reserve

117.110

117.110

Algemene reserve

233.580

1.180

4.790

241.360

Totaal

598.230

1.180

4.790

606.010

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 09:34:07 met de export van 09/23/2021 13:29:59